Εγγραφή Είσοδος
Search      
ΕΣΠΑ Ελαχιστοποίηση
Εισαγωγικά Ελαχιστοποίηση
ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται ορισμένα βασικά θέματα για την άσκηση αντιρρήσεων κατά Δασικού Χάρτη. Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των πιθανών περιπτώσεων, όχι μόνο για ενδιαφερόμενους ιδιώτες που θεωρούν ότι αδικούνται, αλλά και για όσους θελήσουν να προσβάλουν το Δασικό Χάρτη κατά της παράλειψης εμφάνισης δασικής έκτασης σε αυτόν (π.χ. Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Νομικά Πρόσωπα κλπ). Η αναφορά είναι συνοπτική με σκοπό να διαπιστώσει κάθε ενδιαφερόμενος εάν θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα ανατρέξτε στις πλαϊνές ενότητες, ή στα χρήσιμα θέματα του site μας (π.χ. περί χαρακτηρισμού εκτάσεων), ή επικοινωνήστε μαζί μας.
Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Αγροτεμάχια ή ιδιοκτησίες ή κτίσματα

τα οποία εμφανίζονται ως:
1. Πολύγωνα "ΔΑ" - εκχερσώσεις. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι κακώς η έκταση χαρακτηρίστηκε ως δασική στις Α/Φ του 1945. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια προ του 1975, αυτή είναι ισχυρή.
2. Πολύγωνα "ΑΔ" - δασωθέντες αγροί. Εδώ είτε εφεσιβάλεται ο σημερινός χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής, είτε αυτός γίνεται δεκτός και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12 ν.3208/03. Θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι σήμερα η έκταση δεν φέρει κάποιο από τα 7 κατονομαζόμενα δασοπονικά είδη.
3. Πολύγωνα "ΔΔ" - ανέκαθεν δασικές εκτάσεις. Στην περίπτωση αυτή είτε αμφισβητείται μόνο ο χαρακτήρας του 1945 (δασωθείς άγρος), είτε και οι δασικοί χαρακτηρισμοί. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι επειδή στους Δασικούς Χάρτες έχουν ενσωματωθεί αυτούσιοι οι Προσωρινοί Κτηματικοί Χάρτες του ν. 248/76 (Δασικό Κτηματολόγιο), οι οποίοι έχουν συνταχθεί προ 20ετίας, είναι πολύ πιθανό σημερινές αγροτικές, καλλιεργούμενες εκτάσεις, να φέρουν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να υποβάλουν αντίρρηση.
4. Πολύγωνα "ΑΛ" - άλση ή πάρκα εντός Σχεδίου Πόλεως. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι πρόκειται περί ιδιοκτησίας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
5. Πολύγωνα "ΑΝ" - αναδασωτέες εκτάσεις. Θα πρέπει να αποδειχθεί λανθασμένη εφαρμογή της απόφασης αναδάσωσης (ιδίως για όσες στερούνται αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος), ή να κινηθεί η διαδικασία (μερικής) άρσης της αναδάσωσης
6. Πολύγωνα "ΠΔ" - Πράξεις Χαρακτηρισμού δασικές. Η αντίρρηση αφορά μόνο στην λανθασμένη εφαρμογή της πράξης. Η ανάκληση γίνεται υπό προϋποθέσεις μόνο εάν η έκταση ήταν αγροτική το 1945 (δασωθείς αγρός).

Β. Περιπτώσεις παράλειψης εμφάνισης δασών ή δασικών εκτάσεων, που εμφανίζονται ως:

1. Πολύγωνα "ΑΑ" - ανέκαθεν άλλης μορφής εκτάσεις. Θα πρέπει να αποδειχθεί ο δασικός χαρακτήρας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μεταξύ 1945 και σήμερα (απόδειξη με αεροφωτογραφίες). Ισχύει και για τις εντός σχεδίου πόλεως περιοχές, εφ' όσον κρίνεται ότι πρέπει να χαρακτηρισθεί μια έκταση ως άλσος - πάρκο. Εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις παράλειψης εμφάνισης αναδασωτέων εκτάσεων ή δασικών πράξεων χαρακτηρισμού
2. Πολύγωνα "ΑΔ" - θα πρέπει να αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας στο παρελθόν

Γ. Περιπτώσεις ΑΛΣΕΩΝ - ΠΑΡΚΩΝ (αφορά Δήμους και Κοινότητες)


1. Κοινόχρηστες εκτάσεις: Ο οικείος ΟΤΑ θα πρέπει να αποδείξει ότι η έκταση δεν φέρει τα χαρακτηριστικά άλσους - πάρκου
2. Μη κοινόχρηστες εκτάσεις: Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η έκταση δεν είναι κοινόχρηστη
(βλ. και σχετική Εγκύκλιο Υπ.Γε.)
Περιοχές ν.248/76 Ελαχιστοποίηση
Παράδειγμα περιοχής κτηματογραφημένης από το δασικό κτηματολόγιο (ν.248/76), όπου (περιοχή με κόκκινο πλαίσιο) είτε έχει επέλθει μεταγενέστερη επέμβαση, είτε εσφαλμένα ο Προσωρινός Κτηματικός Χάρτης χαρακτήρισε το τμήμα αυτό ως δασική έκταση (ΔΔ) και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης.

Σημείωση: Για το πολύγωνο "ΔΑ" (χαρακτηρισμός του Δασικού Κτηματολογίου) θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το 1945 το τμήμα αυτό δεν ήταν δασική έκταση, οπότε εσφαλμένα χαρακτηρίστηκε αυτό ως εκχέρσωση. Υπενθυμίζεται ότι οι Προσωρινοί Κτηματικοί Χάρτες (του Δασικού Κτηματολογίου) θεωρήθηκαν μεν από τις Δασικές Υπηρεσίες, αλλά ουδέποτε αναρτήθηκαν, ούτε κυρώθηκαν και κατά συνέπεια νομικά δεν είναι ισχυροί (παρ' όλο που ενσωματώνονται αυτούσιοι στους Δασικού Χάρτες, βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών)
Αναδασωτέες εκτάσεις Ελαχιστοποίηση
Περιπτώσεις όπου έχουν εξαιρεθεί εκτάσεις από ευρύτερες αναδασωτέες. Συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης:
α) εφ' όσον η κήρυξη της αναδασωτέας δεν συνοδεύονταν από ακριβές τοπογραφικό διάγραμμα (προκειμένου να μπορεί να τεκμηριωθεί η ορθή εφαρμογή της αναδασωτέας στον Δασικό Χάρτη - ως προς τα εσωτερικά της όρια με τις εξαιρούμενες εκτάσεις).
β) Σε περίπτωση που τα τμήματα στα κόκκινα πλαίσια κατά το 1945 είχαν μη δασικό χαρακτήρα, οπότε γίνεται επίκληση του άρθρου 12 ν.3208/03 για την μερική άρση της αναδάσωσης (απαιτείται διαδοχή τίτλων από 23/2/1946).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ελαχιστοποίηση
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 45 ημέρες από την τελευταία γνωστοποίηση στον Τύπο για τους κατοίκους εσωτερικού και 65 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού. Για τις πρώτες πιλοτικές αναρτήσεις της Αττικής, η προθεσμία "τρέχει" από τη Δευτέρα 18/4/2011.
Πατήστε εδώ για πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων (απαιτείται εγγραφή)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α. Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) και τη διατύπωση της αντίρρησης. Επειδή για την υποβολή αντίρρηση απαιτούνται οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87, όσοι δεν έχουν τοπογραφικό για το ακίνητό τους θα πρέπει να προβούν στη σύνταξη νέου (προσοχή να υπάρχει συμφωνία στο εμβαδόν του τοπογραφικού και του συμβολαιογραφικού εγγράφου που αποδεικνύει το έννομο συμφέρον). Όσοι έχουν παλαιότερο τοπογραφικού μη εξαρτημένο ή εξαρτημένο από τοπικό σύστημα συντεταγμένων, θα πρέπει να προβούν στην επικαιροποίηση αυτού ή στη σύνταξη νέου, προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87. Συνίσταται στους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν τον μηχανικό τους ή δασολόγο και πιθανόν δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, για τις περιπτώσεις ασυμφωνίας στα εμβαδά μεταξύ τοπογραφικών διαγραμμάτων και συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ΔΕΝ κρίνεται απαραίτητη για την υποβολή αντίρρησης κατά της παράλειψης εμφάνισης δασικής έκτασης στο Δασικό Χάρτη. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η εξαγωγή των συντεταγμένων των κορυφών της έκτασης από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων.

Β.  Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον.  Ενδεικτικά:

  1. Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και  δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.),
  2. Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου κ.α.
    Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
    Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
    Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
  3. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
Γ. Το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους.

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ε. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (πχ λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ)
 
Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ελαχιστοποίηση
ΠΡΟΣΕΧΩΣ...
Εποικιστικές περιοχές Ελαχιστοποίηση
ΠΡΟΣΕΧΩΣ...
Περιοχές εντός Σχεδίων Πόλεως Ελαχιστοποίηση
Πιθανή περίπτωση εσφαλμένης αποτύπωσης "ΑΛ" άλσους - πάρκου (κόκκινο τμήμα με κατοικίες), όπου θα πρέπει να υποβληθεί αντίρρηση για τη διόρθωση της οριοθέτησης του "ΑΛ"
Δήλωση Προστασίας ΔεδομένωνΌροι Χρήσης
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2021