Εγγραφή Είσοδος
Search      
ΕΣΠΑ Ελαχιστοποίηση
Γενικά για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων Ελαχιστοποίηση
Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία πραγματοποιείται με τρεις διαφορετικές διαδικασίες*:

1) Δασικός Χάρτης - Δασολόγιο. Σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και εκπονούνται οι αντίστοιχες μελέτες κτηματογράφησης, εκπονούνται ταυτόχρονα οι αντίστοιχοι Δασικοί Χάρτες από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία που είναι στελεχωμένα με έμπειρους σε θέματα φωτοερμηνείας δασολόγους. Ο Δασικός Χάρτης ελέγχεται, διορθώνεται και θεωρείται από τη Δ/νση Δασών Νομού (Δ/νση Δασών Γενικής Διοίκησης από 1/1/2011). Για να καταστεί ο Δασικός Χάρτης ισχυρός και οριστικός, αυτός πρέπει να αναρτηθεί ώστε κάθε ένας που έχει έννομο συμφέρον (εμπράγματα δικαιώματα) να μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση (π.χ. εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικές). Σύντομα αναμένεται να αναρτηθούν τόσο οι Δασικοί Χάρτες που συντάχθηκαν με παλαιότερα προγράμματα κτηματογράφησης, όσο και αυτό που είναι σε εξέλιξη (των 110 ΟΤΑ). Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από ειδικές επιτροπές (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων - ΕΠΕΑ). Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβάλουν αντίρρηση και για τις εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται ως "ΔΑ" δηλ. εκχερσώσεις (δάση ή δασικές εκτάσεις στο παρελθόν και άλλης μορφής σήμερα).

2) Πράξη Χαρακτηρισμού. Σε περιοχές όπου δεν έχει συνταχθεί Δασικός Χάρτης ή Δασολόγιο εφαρμόζεται μια κατά περίπτωση διαδικασία εξέτασης του δασικού ή μη χαρακτήρα μιας έκτασης (διαδικασία άρθρου 14 ν.998/79). Η έκδοση των Πράξεων Χαρακτηρσιμού γίνεται έπειτα από αίτημα του πολίτη, αλλά μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα από το Δασάρχη. Σε περίπτωση που η έκταση χαρακτηρισθεί ως δασική, ο πολίτης μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ενώπιον της Α'βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Α' ΕΕΔΑ). Επίσης, υπάρχει δικαίωμα προσφυγής και σε δεύτερο βαθμό (Β' Ε.Ε.Δ.Α) και στη συνέχεια στο ΣτΕ. Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως μη δασική θα πρέπει να παρέλθει άπρακτη (δηλ. χωρίς προσφυγή) η προθεσμία των 2 μηνών, ώστε η υπόθεση να τελεσιδικήσει. Οι Πράξεις Χαρακτηρισμού αναρτώνται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο και αναρτώνται πλέον και στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται οι παρακάτω ειδικές περιπτώσεις:
α) Εποικιστικές εκτάσεις: εάν η εξεταζόμενη έκταση είναι εποικιστική έκταση και αποτελεί κληροτεμάχιο (χαρακτηρισμένο ως αγρός) τότε τα περισσότερα Δασαρχεία, μέχρι πρόσφατα. δεν εξέδιδαν Πράξη Χαρακτηρισμού, αλλά απαντούσαν εγγράφως σχετικά με επίκληση της παρ. 7 του άρθρου 1 ν. 3147/2003.. Το ίδιο ισχύει και για έκταση η οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται στον πίνακα διανομής ως δάσος. Όμως, με πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (217166/2763/23-6-2011) ορίζεται ότι για τον χαρακτηρισμό των εποικιστικών εκτάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε πλέον να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 ν.998/79.
β) Κτηματογραφημένες περιοχές ν.248/76: σε περιοχές όπου έχει καταρτισθεί το Δασικό Κτηματολόγιο, ο χαρακτήρας των εμφανιζόμενων ως μη δασικών εκτάσεων** στον Προσωρινό ή οριστικό Κτηματολογικό Πίνακα και Κτηματικό Χάρτη ΔΕΝ επανεξετάζεται (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. Ι΄ περιπτ. θ' και άρθρο 21 παρ. 10 του ν.3208/03). Με το ν.3937/2011 ("Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις") η εν λόγω ευνοϊκή για τους πολίτες διάταξη έχει καταργηθεί. Ωστόσο, όσοι έχουν λάβει απάντηση περί μη επανεξέτασης του μη δασικού χαρακτήρα τέτοιου είδους περιπτώσεων και έχουν προβεί σε καθαρισμούς, ανέγερση κτισμάτων κ.λπ δεν αντιμετωπίζουν συνέπειες από τη Δασική Υπηρεσία...
γ) Εκχερσωμένες εκτάσεις: εάν η εξεταζόμενη έκταση εμφανίζεται ως δάσος/δασική στις Α/Φ 1945 και σήμερα έχει άλλη μορφή τότε θεωρείται ως εκχέρσωση και κηρύσσεται ως αναδασωτέα, ακόμα και αν η εξέταση γίνεται με αίτημα του πολίτη για Πράξη Χαρακτηρισμού. Δικαίωμα προσφυγής κατά κήρυξης αναδασωτέας δίνεται για προθεσμία 2 μηνών απευθείας στο ΣτΕ. Η κήρυξη της αναδασωτέας γίνεται από το Δ/ντή Δασών με εντολή του Γ.Γ.Περιφέρειας και έπειτα από εισήγηση του Δασάρχη.
δ) Παλαιές Βεβαιώσεις - πληροφοριακά έγγραφα Δασαρχείων: Τα παλαιού τύπου πληροφοριακά έγγραφα (Βεβαιώσεις) των Δασαρχείων δεν είναι ισχυρά και θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτημα στην αρμόδια Δασική Αρχή (Δασαρχείο) ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη σήμερα διαδικασία δημοσιότητας. Η αρμόδια Δ/νση Δασών μπορεί να υποβάλλει προσφυγή στην Α' Ε.Ε.Δ.Α. κατά του χαρακτήρα των Βεβαίωσεων, περίπτωση αρκετά συνηθισμένη, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία, λόγω εγκατάλειψης παλαιών αγρών που αποχαρακτηρίστηκαν με Βεβαιώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμβουλευτεί οπωσδήποτε τεχνικό σύμβουλο (δασολόγο) για την υποστήριξη της υπόθεσής του στην Α' Ε.Ε.Δ.Α.

3) Κήρυξη αναδασωτέας: Συνήθως γίνεται έπειτα από πυρκαγιά, οπότε και εξαιρούνται τυχόν περικλειόμενες αγροτικές εκτάσεις. Η κήρυξη αναδασωτέας για να είναι νόμιμη θα πρέπει τα όριά της να ορίζονται επακριβώς σε τοπογραφικό διάγραμμα. Αναδασωτέα μπορεί να κηρυχθεί έκταση για την οποία έγινε αρχικά αίτημα για Πράξη Χαρακτηρισμού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Στη ΣΥΣΤΑΔΑ παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές για την κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Εκθέσης Φωτοερμηνείας - Πραγματογνωμοσύνης έπειτα από προκαταρκτική εξέταση του χαρακτήρα και των λοιπών στοιχείων του φακέλου κάθε περίπτωσης.

*Τελευταία ενημέρωση:   Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
** Για τις εποικιστικές εκτάσεις έχουν καταργηθεί ευνοϊκές διατάξεις υπαγωγής τους στην αγροτική νομοθεσία με το ν.4061/2012
Προσφυγή κατά κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας Ελαχιστοποίηση
Η προσφυγή κατά απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας πραγματοποιείται ενώπιον του αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (βλ. το α.π. 221525/4195/21-9-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών. Στον Διοικητικό Εφετείο εισάγονται αυτομάτως και οι παλαιότερες εκκρεμείς υποθέσεις. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου χωρεί προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ, δηλ. προστίθεται ακόμα ένας βαθμός εξέτασης των αποφάσεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων.
Για τη μερική ή ολική άρση απόφασης αναδάσωσης προϋποτίθεται θετική εισήγηση του οικείου Δασαρχείου προς την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, η οποία κρίνει την εν λόγω εισήγηση σε ένα βαθμό. Εδώ εντάσσονται περιπτώσεις πλάνης περί τα πράγματα, τοπογραφικών διαγραμμάτων που δεν μπορούν να εφαρμοστούν με ακρίβεια, κηρύξεις ευρύτερων αναδασωτέων οι οποίες εξαιρούν αόριστα τις εντός αυτών περικλειόμενες γεωργικές εκτάσεις κ.λπ
Οι διαδικασίες που αφορούν στις αναδασωτέες εκτάσεις είναι ιδιαίτερα σύνθετες και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύεται έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο (ιδιώτη δασολόγο).

Τελευταία ενημέρωση:  12/19/2011
Πρί ορισμού δάσους και δασικής έκτασης Ελαχιστοποίηση
Με αφορμή την εγκύκλιο Μωραϊτη* που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ παρουσιάζουμε τις απόψεις των στελεχών της ΣΥΣΤΑΔΑΣ σχετικά με το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα του ορισμού του δάσους και της δασικής έκτασης
ανακλήθηκε με την 109341/3009/12-5-2014 απόφαση του αναπλ.υπουργού ΠΕΚΑ. Πλέον ισχύει μόνο ο συνταγματικός ορισμός, χωρίς σαφή ποσοτικά κριτήρια
Χαρακτηρισμός μη δασικών εκτάσεων δασικού κτηματολογίου Ελαχιστοποίηση
Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 21 του ν.3208/03, όσοι έχουν κατέχουν εκτάσεις σε περιοχές όπου έχει καταρτιστεί δασικό κτηματολόγιο (κτηματογράφηση του ν.248/76) μπορούν να υποβάλουν αίτημα για έκδοση Πράξη Χαρακτηρισμού ή να ζητήσουν σχετική βεβαίωση για το μη δασικό χαρακτήρα της έκτασης από το οικείο Δασαρχείο, εφ' όσον στον κτηματολογικό πίνακα το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως μη δασικό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξαρτήτως της κύρωσης ή μη του Κτηματικού Χάρτη και του κτηματολογικού πίνακα του δασικού κτηματολογίου, δηλαδή ακόμα και αν αυτός είναι Προσωρινός. Για τον έλεγχο των χαρακτηρισμών που περιλαμβάνονται στους Κτηματικούς Χάρτες και Πίνακες συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους, πριν την υποβολή του αιτήματος, να έρχονται σε επικοινωνία με το οικείο Δασαρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ευνοϊκή παραπάνω ρύθμιση για τους πολίτες καταργήθηκε με το άρθρο 29 του ν.3937/2011 ("Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις").
Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε τους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν Τεχνικό Σύμβουλο (δασολόγο) για τον κατάλληλο χειρισμό της υπόθεσής τους
Η διαδικασία του άρθρου 12 του ν.3208/03 Ελαχιστοποίηση
Με πρόσφατη εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται από το άρθρο 12 του ν.3208/03 (δασωθέντες αγροί). Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, μια έκταση μπορεί να υπαχθεί στις διαδικασίες αυτές εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. εμφανίζεται ως αγρός στις Α/Φ του 1945 ή του 1960
 2. υφίστανται συνεχόμενοι νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας πριν από τις 23/2/1946 (έναρξη ισχύος του Αστικού Κώδικα)
 3. οι τίτλοι ιδιοκτησίας να έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, ανεξάρτητα του χρόνου μεταγραφής
Επίσης, η έκταση θα πρέπει να βρίσκεται εντός ευρύτερης αγροτικής περιοχής
Εφ' όσον η έκταση αυτή σήμερα ή σε κάποια στιγμή στο παρελθόν δεν εμφανίζει τη μορφή δάσους με ένα από τα 7 κατονομαζόμενα δασικά είδη (ελάτη, δρυς -πλην αριάς και πουρναριού-, καστανιά, οξυά, σκλήθρο, πεύκη, πλατάνου), τότε αυτή χαρακτηρίζεται ως μη δασική. Αυτό σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται ως μη δασικές εκτάσεις που το 1945 είχαν αγροτικό χαρακτήρα και σήμερα πιθανόν να έχουν δασωθεί με είδη πλην των προαναφερομένων, π.χ. πουρνάρια, κουτσουπιές, κουμαριές κ.λπ.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στο οικείο Δασαρχείο από τον κάθε ενδιαφερόμενο μαζί με τα δικαιολογητικά, δηλ. τοπογραφικό διάγραμμα και τίτλους ιδιοκτησίας με τα πιστοποιητικά μεταγραφής
Σε περίπτωση θετικής εξέτασης του αιτήματος από το Δασαρχείο συντάσσεται Πράξη Χαρακτηρισμού η οποία παραπέμπεται υποχρεωτικά απευθείας στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, όπου και τελεσιδικεί.
Η διαδικασία εφαρμόζεται και για εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, καθώς και για εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσίδικα ως δασικές.
Στην ΣΥΣΤΑΔΑ αναλαμβάνουμε την τεχνική στήριξη των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν από τους συνεργάτες μας.
Προσφυγή κατά Πράξης Χαρακτηρισμού Ελαχιστοποίηση
Η άσκηση αντίρρησης κατά Πράξης Χαρακτηρισμού γίνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση ή κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής πράξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει:
 1. Εάν η Πράξη έχει εκδοθεί μετά από αίτηση ιδιώτη, η προθεσμία για την άσκηση αντίρρησης από την οικεία Δ/νση Δασών ξεκινά 60 ημέρες μετά από την προσκόμιση στο Δασαρχείο των αποδεικτικών δημοσίευσης (αντίγραφα των φύλλων των εφημερίδων όπου έγινε η δημοσίευση). Η προθεσμία άσκησης αντίρρησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (για την περίπτωση χαρακτηρισμού της έκτασης ως δασικής) άρχεται 60 ημέρες μετά από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της Πράξης.
 2. Η δημοσίευση γίνεται είτε από το Δασαρχείο, είτε από τον ενδιαφερόμενο με δική του δαπάνη και προκειμένου να γίνει επίσπευση της διαδικασίας (δηλ. για να ξεκινήσει πιο γρήγορα το ανωτέρω διάστημα των 60 ημερών για την τελεσιδικία).
 3. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να γίνει στο Δασαρχείο εντός 60 ημερών
 4. Η άσκηση αντιρρήσεων γίνεται ενώπιον της Α'βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΠΕΕΔΑ), η οποία εδρεύει στο Πρωτοδικείο της έδρας του οικείου Νομού, και αποτελείται από έναν δικαστικό λειτουργό (Πρωτοδίκη), ο οποίος προεδρεύει, ένα δασολόγο της οικείας Δ/νσης Δασών και ένα γεωπόνο
 5. Η αντίρρηση μπορεί να αφορά μερική ή ολική τροποποίηση του χαρακτηρισμού αρχικά χαρακτηρισμένης έκτασης ως δασικής, ή υποστήριξη του αρχικού χαρακτηρισμού ως μη δασικής έναντι αντίρρησης που έχει υποβληθεί από τη Δ/νση Δασών ή τρίτο (π.χ. οικολογική οργάνωση)
 6. Η δεύτερη κατηγορία αφορά πολλές περιπτώσεις δημοσίευσης των παλαιότερων πληροφοριακών εγγράφων (Βεβαιώσεων) των Δασαρχείων
 7. Κατά τη συζήτηση / εκδίκαση της υπόθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε πρόσφορο μέσο από τους ενδιαφερόμενους, όπως μαρτυρικές καταθέσεις, έκθεση φωτοερμηνείας - πραγματογνωμοσύνη από ιδιώτη δασολόγο, ενώ η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε επιτόπου επίσκεψη για τη διαμόρφωση ίδιας γνώμης.
 8. Η Π.ΕΕΔΑ έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε ζήτημα, τυπικό ή ουσιαστικό, αφορά στην Πράξη Χαρακτηρισμού, όπως εμβαδόν του τοπογραφικού διαγράμματος, χαρακτηρισμός (ακόμα και για τον χαρακτηρισμό ως δασικής αντί δάσους) κ.λπ.
 9. Η προσφυγή/άσκηση αντιρρήσεων μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με απλή επιστολή προς την ΠΕΕΔΑ, όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά οι λόγοι της αντίρρησης. Δεν είναι απαραίτητη η παράσταση δικηγόρου, αν και συνίσταται η υποστήριξη της υπόθεσης από έμπειρο δασολόγο Τεχνικό Σύμβουλο και δικηγόρο

Τελευταία ενημέρωση:  12/19/2011

Άσκηση αντίρρησης κατά Δασικού Χάρτη Ελαχιστοποίηση
Μεταβείτε στη σχετική ενότητα πατώντας εδώ.
Δήλωση Προστασίας ΔεδομένωνΌροι Χρήσης
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2021