Εγγραφή Είσοδος
Search      
Διαγωνισμός Natura της Κτηματολόγιο ΑΕ Ελαχιστοποίηση
Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη ένας διαγωνισμός της Κτηματολόγιο Α.Ε. για την "Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000", προϋπολογισμού 2,57 εκατ. ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Το έργο αφορά στην επικαιροποίηση, συμπλήρωση και ακριβέστερη οριοθέτηση της πρώτης χαρτογράφησης των χερσαίων τύπων οικοτόπων που είχε πραγματοποιηθεί σε 4 συμβάσεις την περίοδο 1999-2000, υπό την επιστημονική επίβλεψη του ΕΚΦΥ-ΜΓΦΙ. Ο εν λόγω διαγωνισμός περιλαμβάνει αυτή τη φορά δύο ξεχωριστές Συμβάσεις (μία για τους ΤΚΣ/ΖΕΠ της Β.Ελλάδας [94 sites] και μία για Ν.Ελλάδα και νησιά [147 sites]) και στα καλούμενα μελετητικά πτυχία περιλαμβάνονται οι κατηγ. 24, 27 και 16. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι 26 μήνες από την υπογραφή των Συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό είναι η 30/8/2012
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2017